AGENDA

  • 20 000 nya jobb
  • Kvarkenregionen på världskartan
  • Aktiv språkpolitik
  • Bort med onödigt förmynderi
  • 20 000 uutta työpaikkaa
  • Investointeja Vaasan Läänin alueelle
  • Fokus aitoon hyvinvointiin
  • Monikielisyys nuorille

6

Arbete och ekonomi

Österbotten är idag det viktigaste landskapet för Finland ekonomiskt: Energiklustret gör att Vasa har en industriell förädlingsgrad som per kapita är överlägsen i vårt land, och Österbotten som helhet har tack vare bl.a. päls- och båtklustret en exportgrad som per kapita är högst bland landskapen. Detta i kombination med viktiga primärnäringar gör att sysselsättning är hög och att vi ekonomiskt hjälper det övriga landet. Det är därför en nationell angelägenhet att se till infrastrukturen i gamla Vasa län (våra vägar på land, räls och hav) samt utbildningen och forskningen är på sådan nivå att detta värdeskapande kan fortsätta. På den här punkten behövs en aktivare intressebevakning. Vi bör även aktivt gå in för att se hela Kvarkenregionen som en enda arbetsmarknadsregion.

Vård och omsorg

Via arbete skapar vi resurser som gör att vi kan ta hand om varandra. Beslutanderätten för vården och omsorgen bör finnas i regionen. Vasa centralsjukhus bör stärkas och samverkan med alla närliggande sjukhus – inte minst Umeå universitetssjukhus – bör utvecklas. Viktigt att vi själva är aktiva och skapar egna framtidslösningar oavsett vilka reformer som för tillfället råkar vara på gång!

Språk, kultur och utbildning

Den viktigaste enskilda grundbulten i utvecklandet av vårt välfärdssamhälle har varit en god utbildning på alla nivåer. Högklassig och trygg småbarnsfostran och grundläggande utbildning som närservice, gymnasie- och yrkesutbildning på rimligt avstånd samt högskoleutbildning i våra landskapscentran har bevisligen varit värdefulla värdeskapande investeringar – trots att de i kommuners och statens räkenskaper i första hand betraktas som kostnader. I och med att utbildning stöder ekonomisk tillväxt och är avgörande för skapandet av också nya arbetsplatser, främjar vi genom investeringar i utbildning Finlands globala konkurrenskraft och medborgarnas välfärd. Mot denna bakgrund är det oerhört viktigt att lärarnas kunnande och yrkets dragningskraft tryggas och försträrks genom i synnerhet en utmärkt lärarutbildning. Vi bör slå vakt om och aktivt vidareutveckla den lärarutbildning som idag finns vid Åbo Akademi i Vasa. Som ordförande för utevcklingskommittén inom Vasa stads bildningssektor har jag också aktivt arbetat för skräddarsydda lösningar i samverkan med regionens näringslivet – vilket har resulterat i bl.a. en energiutbildningsstrategi, samt nya studiemöjlighteter inom energi- och miljöteknik samt energijuridik. Viktigt är även här att vidareutveckla samverkan över Kvarken. Vi bör även föra en aktiv politik som får våra finskspråkiga vänner att bli ännu mer intresserade av – och involverade i – det svenska.