Joakim Strand

En rejäl österbottnisk kraft – Aito pohjalainen

Uusi Vaasan lääni

Eri talousvertailuissa Vaasan seutu ja Pohjanmaa nousevat jatkuvasti parhaiten menestyvien alueiden joukkoon. Korkean teollisuuden jalostusarvon ja viennin ansiosta luomme ja tuomme asukasta kohden enemmän rahaa isänmaan hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi kuin mikään muu alue Suomessa. Tämän päivän Euroopassa eniten uusia innovaatioita ja arvoa luodaan vahvoilla tietointensiivisillä keskisuurilla kaupunkiseuduilla, joilla on vahva sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma. Pääkaupungit ja muut vanhat – usein hieman väsyneet – hallintokeskukset kuuluvat harvoin tähän joukkoon. Siksi onkin elintärkeää, että pystymme yhä enenevässä määrin luomaan uusia toimintamalleja, uusia globaaleja verkostoja ja uutta arvoa sekä naapurikuntien että myös Seinäjoen, Porin ja Kokkolan seutujen kanssa.

Henki keskinäisissä tapaamisissamme onkin ollut erittäin hyvä.

Tulevaisuutta ja modernia yhteiskuntaa rakentaessa emme saa missään nimessä takertua kunta-, kieli-, puolue- tai muihin rajoihin. Yhdessä pystymme luomaan jotain globaalisti uniikkia. Vahva edunvalvonta Helsingin päässä on tässä työssä avainasemassa!

facebooktwittergoogle_plus

Stöd frivilligt arbete

Olika typer av föreningar, närståendevårdare och t.ex. församlingar är några exempel på aktörer som utför ett oerhört värdefullt och ofta osynligt arbete. Finland bör bli bättre på att stöda denna typ av verksamhet, eftersom det som man brukar kalla för den tredje sektorn kommer att bli allt viktigare. Vi borde t.ex. utveckla matematiska modeller för hur föreningar direkt kunde stödas ekonomiskt i förhållande till det oerhört värdefulla friskvårdsarbete man de facto utför. Även privatpersoner som är beredda att göra rejälä satsningar för det allmänna bästa – t.ex. genom att bygga en bollplan för juniorer – borde åtminstone till en del kunna dra av denna investering i beskattningen.

Finland bör även bli bättre på att behandla sina invånare lika, och att ta hand om dem som är i störst behov av stöd. Bl.a. närståendevårdarna är i ojämlik ställning beroende på var de bor, eftersom ett eventuellt stöd varierar beroende på hemkommunen. Vi bör även flitigare utnyttja det enorma tvärsektoriella kunnande som den tredje sektorn besitter inom bl.a. socialvård och missbruksvård.

Även föramlingarna utför ett oerhört viktigt arbete som ofta glöms bort. År 2013 hade enbart Vasa svenska församling 1246 klientkontakter inom diakonin och hela 3165 deltagare i familjeklubbarna. Som ett utmärkt exempel på gott – och i detta fall mycket stämningsfullt – samarbete kan nämnas att Vasa IFK inledde årets säsong med en gemensam – för alla folkgrupper och trosinriktningar frivillig – familjegudstjänst i Trefaldighetskyrkan.

I vårt land finns massor av allmännyttiga och icke-vinstdrivande aktörer som har enorm betydelse för både demokratin och människornas välfärd. Därför bör man se över olika potentiella hinder och begränsningar som ställs av lagstiftningen och administrativa förfaranden, såsom skattelagstiftningen, arbetstidslagstiftningen och författningarna om utkomstskydd.Låt oss alltså ta till vara och utveckla de möjligheter tredje sektorn innebär – och även utveckla modeller som på riktigt stöder denna värdefulla verksamhet. En satsad euro kommer mångfallt tillbaka.

facebooktwittergoogle_plus